Regulamin

REGULAMIN SERWISU TERPIŁOWSKI

 

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz korzystania  z serwisu internetowego Terpiłowski, przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej zwanego jako Klient").

Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na produkty marki Terpiłowski oraz towary innych marek z oferty  firmy Terpiłowski.

Serwis działa pod adresem: http://www.sklep.terpilowski.com.pl/ („Serwis”).

Serwis prowadzony jest i administrowany przez: J.J.Z. TERPIŁOWSCY SP. J. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 16/1, 70-437 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363703, NIP 955-18-25-161, REGON 811165489, e-mail: jubiler@terpiowski.com.pl, nr tel.: +48 91 434 05 34, (dalej jako „Serwis") i działa jako podmiot uprawniony do sprzedaży biżuterii marki marki Terpiłowski oraz towary innych marek z oferty  firmy Terpiłowski znajdujących się w Serwisie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiotem działalności Serwisu internetowego Terpiłowski jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej oraz tworzonej na specjalne zamówinie Klienta oraz zegarków – za pośredictwem sieci internet.

Sklep internetowy dostępny jest  pod adresem: http://www.sklep.terpilowski.com.pl/  Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są w zestawieniu informacyjnym, znajdującym się powyżej.

Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu oraz dokonywać zakupów - konieczna jest rejestracja w Serwisie. Klient dokonując rejestracji z pełną świadomością akceptuje zasady korzystania z Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o bezprawnym charakterze.

Regulamin stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość (zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego).

Regulamin sporządzony jest w języku polskim.

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski. Sprzedaż może być również prowadzona poza granicami kraju.

Aby prawidłowo korzystać z Serwisu, każdy Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
- posiadać zainstalowaną aktualną przeglądarkę, np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari; - monitor o rozdzielczości minimum 1024x768;
- włączona obsługa Cookies oraz Java Script;
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Klient powinien również dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej.

Serwis Terpiłowski zapisuje na komputerze użytkownika tzw. pliki cookies (ciasteczka). Używane są one do przechowywania informacji niezbędnych dla potrzeb funkcjonalności Serwisu, takich jak np. zapisywanie preferencji Klienta z przeglądanej treści. Celem tego jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie Klienta  w Serwisie Terpiłowski. Użytkownik decyduje sam o tym w jaki sposób i które pliki cookies będą zapisywane – poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

Wszystkie informacje na temat Serwisu Terpiłowski oraz sposobu załatwiania spraw związanych z Serwisem można uzyskać pod numerem telefonu: tel/fax.: 91 434 05 34, mobile: 502 334 059 raz e-mail sklep@terpilowski.com.pl

J.J.Z. TERPIŁOWSCY SP. J. oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w Serwisie Terpiłowski – są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

J.J.Z. TERPIŁOWSCY SP. J. poświadcza jakość każdego egzemplarza diamentu użytego w zakupionej biżuterii -  specjalnym Certyfikatem Terpiłowski.

Klient może składać zamówienia w Serwisie Terpiłowski:  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową http://www.sklep.terpilowski.com.pl/

Ceny podane na stronie Serwisu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Nie zawierają one kosztów przesyłki. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę powyżej 250 PLN, Serwis Terpiłowski poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego w formularzu przez Klienta – wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może wybrać inny rodzaj przesyłki - inny niż standardowy lecz w  takim przypadku Serwis pokryje tylko część kosztów takiej przesyłki tj. do wysokości opłaty za przesyłkę standardową.

Wszelkie promocje obejmujące Serwis Terpiłowski - nie łączą się z żadnymi innymi promocjami dotyczącymi marki Terpiłowski, czy też z promocjami dotyczącymi salonów stacjonarnych marki Terpiłowski. Klient może według własnego wyboru skorzystać tylko z jednej promocji – chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji naraz.

Komunikacja z Serwisem Terpiłowski oraz ze Sprzedawcami Serwisu, dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, które wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, umożliwiającymi możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Serwis Terpiłowski nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani innych świadczeń za możliwość komunikowania się z nim, czy z obsługą Serwisu Terpiłowski.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy       z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

W sytuacji wystąpienia sporu Konsumenta ze Sprzedawcą  - istnieje  możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
- zwrócenie się do polubownego stałego sądu konsumenckiego; - mediację;
- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
- uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów (bezpłatna infoliniia konsumencka 800 007 707).

Właściwości wszystkich towarów opisane są w tzw. Parametrach produktu, które dostępne są  na stronie internetowej Serwisu Terpiłowski. Zwracamy uwagę Klientom na fakt, iż wyroby jubilerskie odznaczają się specyficznymi właściwościami i każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i może minimalnie różnić  się od innych egzemplarzy takiego samego towaru. Niektóre wyroby są też niewielkich rozmiarów a ich wizerunki prezentowane w Serwisie Terpiłowski mają charakter informacyjny i poglądowy. Informujemy również, że na wygląd towarów przeglądanych w Serwisie bardzo istotny wpływ może mieć rozmiar i ustawienia parametrów monitora Klienta.

 

SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN – stanowi niniejszy Regulamin (wraz ze wszystkimi załącznikami), który informuje  o uprawnieniach oraz obowiązkach dwóch Stron Umowy.

SKLEP – sklep (Serwis) internetowy dostępny pod adresem:

http://www.sklep.terpilowski.com.pl/

SPRZEDAWCA – J.J.Z. TERPIŁOWSCY SP. J. z siedzibą  w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 16/1, 70-437 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363703, NIP 955-18-25-161, REGON 811165489, e-mail: jubiler@terpiowski.com.pl, nr tel.: +48 91 434 05 34.

SKLEP INTERNETOWY (Serwis internetowy) – platforma internetowa Terpiłowski, która umożliwia Klientowi składanie zamówień na Towary.

TOWAR – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Serwisie Internetowym.

TERPIŁOWSKI – jest znakiem towarowy, pod którym prowadzone są Salony stacjonarne oraz Serwis Internetowy. Stanowi on własność Sprzedawcy. 

STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca.

STRONY UMOWY – pod tym pojęciem rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa, która została zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Umowa taka zawierana jest z wykorzystaniem kanału komunikacji na odległość jakim jest Serwis Terpiłowski.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta jest realizowane. Czas realizacji zamówienia to – czas  skompletowania zakupionego produktu oraz jego doręczenia na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się dni, w których Serwis Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta. Sytuacja nie dotyczy formy płatności „za pobraniem”.

DNI ROBOCZE – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

HASŁO – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient sam nadaje w systemie Serwisu. Niezbędny jest on do celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny. Klient powinien zachować je w tajemnicy.

PROGRAM – program lojalnościowy VIP CLUB, przeznaczony dla stałych Klientów Salonów Terpiłowski oraz Serwisu Internetowego Terpiłowski.

KARTA KLIENTA – karta uzyskana przez Klienta w związku z uczestnictwem w Programie lojalnościowym VIP CLUB na zasadach określonych w Regulaminie Programu.

KLIENT – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która ma ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

KONTO KLIENTA – oznacza konto w Serwisie utworzone na dane Klienta tj. imię, nazwisko i adres e-mail. Kontem można nazwać indywidualny panel administracyjny Użytkownika, który dostępny jest po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie internetowym Terpiłowski. Służy do zawarcia umowy sprzedaży i oznaczony jest loginem i hasłem.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która nabywa produkty za pośrednictwem Serwisu internetowego Terpiłowski w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą czy zawodową.

KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie.

UŻYTKOWNIK – użytkownikiem nazwiemy, każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego Terpiłowski.

PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Serwisu internetowego Terpiłowski.

REJESTRACJA – jest procesem polegającym na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie  internetowym Terpiłowski.

UMOWA SPRZEDAŻY – to umowa sprzedaży towaru, która zawarta zostaje pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Serwisu internetowego Terpiłowski.

KOSZYK – element Serwisu Internetowego Terpiłowski niezbędny do wirtualnego magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu oraz sprecyzowania szczegółów zamówienia takich jak: dane do faktury, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, oraz innych danych, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony w serwisie internetowym produkt, która wybrana zostaje przez Kupującego podczas składania Zamówienia i która oferowana jest przez Serwis Terpiłowski.

DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, zależności od wskazania Kupującego. Dołączany do zakupionego towaru.

ZAŁĄCZNIKI – element składowy regulaminu, informujący o prawie odstąpienia od umowy oraz stanowiący wzór formularza odstąpienia od umowy.

FORMA DOSTAWY – jest to forma dostarczenia zamówionego produktu, która  wybrana zostaje przez Klienta  spośród oferowanych przez Serwis sposobów, podczas składania Zamówienia w Serwisie Terpiłowski.

KOSZTY DOSTARCZENIA TOWARU – są to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem. Dla zakupu na kwotę powyżej 250 zł – koszty obciążają Sprzedawcę. Kosztem dostarczenia towaru – obciąża się Klienta dla kowoty poniżej 250 zł.

LOGIN – identyfikator Klienta w Serwisie – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

MAGAZYN – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.

NEWSLETTER – informacja handlowa wysyłana do Klienta drogą elektroniczną, dotycząca informacji na temat produktów marki Terpiłowski, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, czy też programów lojalnościowych.

MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – sprecyzowane w złożonym zamówieniu, przez Kupującego - miejsce pod które ma zostać dostarczony zakupiony produkt (z wyłączeniem odbioru osobistego).

MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba - obejmuje w posiadanie produkt, będący przedmiotem zawartej umowy.

OSOBA UPOWAŻNIONA – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba (upoważniona przez Kupującego pisemnie za pomocą wzoru upoważnienia znajdującego się w załączniku nr 1 – tutaj do pobrania), która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

ADRES REKLAMACYJNY – adres wskazany przez Sprzedawcę jako adres do składania określonych oświadczeń. Będący adresem do korespondencji.

ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres wskazany przez Sprzedawcę jako adres do składania określonych oświadczeń. Będący adresem do korespondencji.

PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – są to funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego, które umożliwiają Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań takich jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie internetowym, świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – system techniczny, znajdujący się w Serwisie internetowym, który umożliwia złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Serwisie  internetowym.

FORMULARZ UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU – formularz umożliwiający upoważnienie innej osoby do odbioru zakupionego towaru w Serwisie Internetowym Terpiłowski.

SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.

WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

 

 

REJESTRACJA

 

Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu można uzyskać po wykonaniu następujących czynności: - rejestracji w Serwisie, - aktywacji konta, akceptację linku potwierdzającego wysłanego na adres mailowy Klienta, - zalogowanie w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.

 

Z chwilą dokonania rejestracji – Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiającego  składanie zamówień na Towary w Serwisie, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji czy usunięcia.

 

Klienci  zobowiązani są do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie,  w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione do tego osoby trzecie.

 

Rejestracja w Serwisie  internetowym Terpiłowski – jest dobrowolna i bezpłatna.

 

W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Serwisu i podać w nim swoje prawdziwe i aktualne dane.

 

Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: Imię, Nazwisko, Ulica, nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Kraj, Telefon, E-mail, Hasło, Powtórz hasło.

 

Opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w postaci adresu e-mail, w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.

 

Po wypełnieniu pól formularza Rejestracji – wymaganymi danymi - przez Użytkownika Rejestracji – zostanie utworzone Konto Użytkownika.

 

W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, lub gdy dane ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia - Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji i przekazania aktualnych danych – obsłudze SerwisuTerpiłowski – aby zaistniała możliwość prawidłowego przeprowadzenia dostawy zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wysłany towar w przypadku podania nieprawidłowego, nieprawdziwego lub nieaktualnego adresu.

 

Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia – określony zostaje również sposób wysyłki towaru.

 

W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegółowe informacje dotyczące płatności za wysyłkę można znaleźć  w dziale „Sposób płatności”.

 

Pola formularza zamówienia przewidują również możliwość wprowadzenia swoich uwag  do składanego przez Klienta zamówienia.

 

ZAMÓWIENIA

Kupujący może składać zamówienia w Serwisie Terpiłowski: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - poprzez stronę internetową www.sklep.terpilowski.com.pl

 

Sklep może prowadzić sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju (po wcześniejszym uzgodnieniu tej opcji z obsługą Serwisu Terpiłowski).

 

Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia w Serwisie Terpiłowski. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia w Serwisie Terpiłowski -  bez wcześniejszej rejestracji.

 

Sklep Internetowy jest jednym z kanałów komunikacji Sprzedawcy z Klientem. Ponieważ nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Serwisu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet, dlatego też informacje podane na stronie Serwisu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego. Następnie dokonuje się weryfikacji zamówienia przez Sprzedającego – pod kątem dostępności towarów. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej - informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

 

Przyjęcie zamówienia przez Serwis Terpiłowski następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

Zgodnie z przepisami prawa – do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis Terpiłowski.

 

Dokonywanie zamówień w Serwisie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Serwis Terpiłowski zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail – w ciągu jednego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.

Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta dostępne są w niniejszym linku tutaj. Klient oświadcza że zapoznał się z treścią tegoż że artykułu – poprzez akceptację treści tego regulaminu.

W zamówieniu Klient może podać dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia takiego dokumentu.

 

Przy składaniu zamówienia, dodatkowo Kupujący może skorzystać z kodów promocyjnych. Należy wówczas wpisać posiadany kod rabatowy w odpowiednim miejscu formularza zamówienia w celu dokonania tańszego zakupu.

 

Aby złożyć zamówienie – Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Wybór Produktów jest możliwy z dostępnych w Serwisie kategorii. Jednak dodanie produktu do „Koszyka” nie jest jeszcze równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Dodatkowe Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka” Klienta.

 

„Koszyk” jest wirtualnym miejscem, umożliwiającym Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 

Aby dokończyć zamówienie, należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki oraz formę płatności i wybrać opcję „Przejdź do potwierdzenia” oraz postępować zgodnie z podanymi kolejno wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta - podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.

 

Po złożeniu prawidłowo wypełnionego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Złożone zamówienia - potwierdzane są mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 

Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Kupującego. Klient może wskazać adres dostawy Towaru inny niż wcześniej wskazany w formularzu lub odebrać zamówiony towar w salonie.

 

Kupujący ma również możliwość wybrania opcji dostawy: „Wyślij jako prezent”. Wówczas, po uprzedniej informacji wysłanej do sklepu oraz zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zamówienia – Serwis Terpiłowski wysyła zakupiony produkt na wskazany adres obdarowywanej osoby a osobno wysyła rachunek na adres kupującego.

 

Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia produktów mogą w pełni nie oddawać ich faktycznej wielkości, wyglądu oraz wszystkich posiadanych cech. Serwis Terpiłowski dokłada wszelkich starań, aby prezentacja produktów oddawała rzeczywiste wyobrażenie ich stanu. W celu uzyskania dodatkowych informacji czy zdjęć na temat towarów – prosimy Kupującego o kontakt z obsługą Serwisu Terpiłowski.

 

Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu tylko do momentu wysłania przez Serwis  wiadomości elektronicznej potwierdzającej fakt wysłania zamówionego produktu.

 

Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie wyłącznie za pomocą wysłanej wiadomości e-mail, pod adresem: sklep@terpilowski.com.pl

 

Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 14:00 oraz w soboty, niedziele i święta – rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego.

 

Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Usługodawca świadczy następujące Usługi Elektroniczne – za pośrednictwem Serwisu internetowego www.sklep.terpilowski.com.pl:

- zakładanie i prowadzenie Konta w Serwisie internetowym.

- umożliwianie złożenia zamówienia.

- wysyłkę newslettera.

Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

Umowy usług o świadczenie Usług drogą elektroniczną (zakładanie i prowdzenie konta)– zawarte są na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, która polega na umożliwieniu złożenia – zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

 

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający i zagrażający funkcjonowaniu Serwisu internetowego – poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 

Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.sklep.terpilowski.com.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@terpilowski.com.pl lub na adres pocztowy: J.J.Z Terpiłowscy Sp.J. ul. Jagiellońska 16/1, 70-437 Szczecin. Usługodawca rozpatrzy reklamację – nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 

Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym – w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn – poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: sklep@terpilowski.com.pl lub na adres pocztowy: J.J.Z Terpiłowscy Sp.J. ul. Jagiellońska 16/1, 70-437 Szczecin.

 

Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin. W szczególności gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po jednokrotnym, bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takim wypadku umowa wygasa po upływie 10 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać w każdym czasie Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną - na drodze porozumienia stron.

 

Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

 

NEWSLETTER

 

Klient posiada za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie – możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Serwisu internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania, poprzez zaznaczenie tej opcji w formularzu Serwisu, wyraża akceptację na otrzymywanie Newslettera. Klient jednocześnie zapewnia,          iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane informacje.

 

W każdym momencie Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newslettera Serwisu Internetowego.

 

DANE OSOBOWE

 

Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe przekazywane przez Klienta  wyłącznie w celu realizacji zamówień.

 

Klient dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie do celów realizacji zamówień. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.). Klientowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych.

 

Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej – informacji o charakterze reklamowym i handlowym (tzw. Newslettera z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w Serwisie Terpiłowski).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Treść Regulaminu będzie udostępniona w każdym czasie, wszystkim Klientom w siedzibie Serwisu Terpiłowski oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.sklep.terpilowski.com.pl

 

Zmiana treści Regulaminu może nastąpić dopiero po uprzednim poinformowaniu wszystkich Użytkowników Serwisu o zakresie przewidywanych zmian w formie elektronicznej na co kupujący wyraża zgodę.  Może to nastąpić – nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może dokonać usinięcia swojego konta.

 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy właściwy ze względu na siedzibę Serwisu, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

 

W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami – w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 

Nazwa Serwisu internetowego Terpiłowski i adres pod którym jest dostępny: www.sklep.terpilowski.com.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące - stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie                                       i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

 

Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

- telefon stacjonarny: 91 434 05 34

- telefon komórkowy: 502 334 059 lub 510 818 764

- e-mail: sklep@terpilowski.com.pl

- pisemnie na adres: J.J.Z Terpiłowscy Sp.J., ul. Jagiellońska 16/1, 70-437 Szczecin

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2015 roku.

 

 

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel